Om Omsorgsfamiljen

Omsorgsfamiljen H.E.M. AB - Helhet som värdegrund.

Vi är Leg sjuksköterskor och Undersköterskor som leder och tillsammans med kvalificerade kollegor driver detta företag. Vi är nära arbetskamrater, som under nästan ett decennium arbetade tillsammans i ett större vårdbolag. Där hade vi ett gemensamt ledningsansvar, som med tiden förde oss samman, med djupa och gemensamma värderingar, som både gällde hur vi upplevde att ett företag kunde fungera och om de viktiga humanistiska grunder som utgjorde innehållet i den verksamhet vi ville ta ansvar för. Man kan uttrycka det som så, att vi tillsammans lärde oss leva med ett gemensamt, utpräglat humanistiskt synsätt på Liv och Människa.

Vi har inget kapitalbolag som står bakom oss utan vi är en liten grupp som äger företaget. Vi har valt Aktiebolagsformen för att den är tydlig med ett exakt regelverk och vi har valt att ha en auktoriserad revisor som granskar vår redovisning årligen.

När vårt gamla företag såldes, började vi formulera vår egen möjliga framtid, baserad på just ett gemensamt förhållningssätt.

– Vad förenar människor i ett framgångsrikt företag?

– Hur lever och förändras vissa företag under lång tid, medan andra startas och säljs med omedelbar verkan, eller helt enkelt läggs ner?

– Hur kan en utmaning beskrivas för att bygga ett företag för framtiden, där alla tar ett ansvar för organisationens utveckling och med just det ansvaret känner verklig delaktighet?

– Hur kan ett företag byggas som är direkt anpassat till de klart uttryckta behov som gjorts av dem som skall få vårt stöd och vår hjälp? Behov som ständigt ökar, liksom kraven på en kvalité värd namnet?

Vi insåg mycket snart vilka områden, där vi utan för stora ord, kunde säga att vi hade en djupt förankrad och dokumenterad kunskap: Hemsjukvård, Hemtjänst, Hemservice och Personlig assistans. Alla skiljer de sig från varandra, men självklart hör de också hemma inom samma område, där många gemensamma nämnare kan ge viktiga synergier och därmed möjligheter till en utveckling som aldrig stannar av.

Stöden och hjälpbehoven ökar ständigt i ett föränderligt samhälle, oavsett var. Beslutsfattare inom stat och kommun, liksom vi som kan leverera vad som begärs och krävs av dem, delar synen på hur viktiga de beskrivna områdena är.

Självklart är det därför det finns många företag med samma arbetsinriktning. Det finns stora företag, som i kraft av sin storlek skaffar sig mycket makt och det finns små organisationer som vill arbeta med speciella nischer.

Storlek är aldrig ett självändamål, men vilket kvalitativt innehåll vi gemensamt kan bygga, för att uppfylla högt ställda krav från kund och myndighet, ja, det kan vi bara göra själva och genom att aldrig glömma varför vi en gång bestämde oss för att göra något meningsfullt, med en värdegrund vi ständigt kan ta ansvar för. Just detta kommer att bli avgörande för hur mycket vi kan och vill växa. Det är detta gemensamma mål, liksom kunskapen och medvetenheten om kundens uttalade och av oss förstådda krav och behov, som tillsammans kommer att ge oss den framgång vi vet är möjlig att nå. Men det är en process som inte erbjuder några genvägar till målet.

Vårt interna arbete utgör hela grunden för hur vi kommer att kunna agera utåt, till de vi skall ge praktisk hjälp och meningsfull service.

Vi skall på ett självklart och lättförståeligt sätt kunna definiera:

– Hur krav och ansvar relaterar till varandra.

– Hur gemenskap skapas.

– Vad affärsmannaskap i verkligheten betyder, mer än som bara en fras.

– Vi skall vara bäst på att på att uttala vad service är som begrepp, både i ord och handling.

– Dessutom på ett trovärdigt och tillitsfullt sätt, skapa förtroende för oss själva och för det vi vet att det finns behov utav.

Allt skall vi kunna dela som den gemensamma grund vi skall stå på. Först då kan vi gå i en gemensam riktning, mot högt satta mål, där alla varit med i en gemensam process.

Självklart uttalar vi tydligt att vi kommer att klara av dessa höga krav. Utan en tydligt uttryckt tro på det, kommer vi aldrig att något mål, värt att definieras. När vi är medvetna om det, så har vi nått så långt att vi dessutom kan kalla det för att sätta en guldkant på våra kunders tillvaro!

Vi har inget skäl till att inte börja redan Här och Nu, med allt som ligger framför oss. Våra kunder behöver oss. Det vet vi och ju tidigare vi är klara, ju fortare kan vi ge vad de behöver! Och med vårt utpräglade engagemang som grund.

Vi vet att det finns ett stort intresse för vårt synsätt på vad ett meningsfullt arbete står för, men du som inte redan tagit kontakt med oss, gör det så snart du vill och kan. Vi söker ju just dig som vill vara med om att tillsammans med andra, nå högt uppsatta mål och sätta guldkant på kundens tillvaro och vi vill träffa dig personligen för ett första möte.

Du som har kunskap och närvaro i Hemsjukvård, Hemtjänst, Hemservice och Personlig assistans, varmt välkommen till att kontakta oss i Omsorgsfamiljen och ett tack för att du tagit dig tid att läsa om våra grunder för företagets aktiva liv.

Eva-Lotta Kassel